آقای بیستون عزیزی

Bistoun Azizi

دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

Researcher ID: (179844)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور