آقای ابراهیم بهروزیان نژاد

Ebrahim Behrozian

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177093)

107
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی