آقای دکتر سید محسن هاشمی

Dr. sayed mohsen hashemi

Researcher ID: (427612)

62
10
3
4
1
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • Hashemi, S. M. (2015). Detection and Filtering Spam using Feature Selection and Learning Machine Methods. Journal of Academic and Applied Studies (Special Issue on Engineering & Applied Sciences) Vol, 5(4), 14-30. (2015)
 • Hashemi, S. M. (2015). Performance Evaluation of Network-on-Chip Routing Deterministic and Adaptive Algorithms. International Journal of Computer Science & Network Solutions, 3, 21-25. (2015)
 • Sayahi, Aref; Behrouzian Nejad, Mohammad; Hashemi, Sayed Mohsen; Kazemi, Ahmad;(2014)Text Classification Using Data Mining Techniques (2014)
 • Nejad, A. M. B., Hashemi, B. S. M., Chaharlang, C. J., & Khayat, D. M.(2014) Study on Learning Techniques for Text Classification. (2014)
 • Nejad, A. M. B., Hashemi, B. S. M., Sayahi, C. A., & Kiaeimehr, D. B. (2014). Feature selection techniques for text classification. International journal of Computer Science & Network Solutions, 2(1), 90-94. (2014)
 • Hashemi, Sayed Mohsen; Kargar, Mohamad Javad; and Mirzaie , Kamal(2013).”Developing a Hybrid Approach by Data Mining for Intrusion Detection in Computer Networks”, International journal of Computer Science & Network Solution,2(2), 98-104. (2014). (2014)
 • Nejad, M. B., Nejad, E. B., Sayahi, A., Hashemi, S. M., & Chaharlang, J. (2013). Mapping and scheduling techniques for network-on-chip architecture. International Journal of Basic Sciences and Applied Research, 2(7), 686-693. (2013)
 • Hashemi, A. S. M., Sayahi, B. A., & Nejad, C. M. B. (2013). Evaluation of Naïve Bayes and J48 Learning Algorithm for Text Classification. Int. J. Comput. Sci. Netw. Solut, 1. (2013)
 • "Borouomandzadeh, Mostafa; Hashemi, Sayed Mohsen; Mohmedi karbalaii, Mitra,(2013).study on Wireless Sensor Networks Challenges and Routing Protocols. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 5 (7)." (2013)
 • "Borouomandzadeh, Mostafa; Hashemi, Sayed Mohsen; Mohmedi karbalaii, Mitra,(2013).target Tracking Techniques for Wireless Sensor Networks. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 2 (7)." (2013)

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • عارف سیاحی و سید محسن هاشمی، استفاده از یک روش ترکیبی چند لایه برای جلوگیری و فیلتر کردن ایمیل های اسپم، با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده فنی و حرفه ای سما 1393 (1393)
 • ساسان شرفی و سید محسن هاشمی، بررسی نقش وجهه در مبادلات نامه های الکترونیکی، با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده فنی و حرفه ای سما 1393 (1393)
 • عارف سیاحی، محمد بهروزیان نژاد و سید محسن هاشمی، دسته بندی اسناد با استفاده از تکنیک های داده کاوی و یادگیری ماشین، با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1392 (1392)

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان میبد (1392)