ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر مهدی مخبری

Doctor Mehdi Mokhberi

استادیار

محور تخصصی:خاک و پی

Researcher ID: (8983)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات مهدی مخبری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکاربرد داده های میکروترمر در ارزیابی مشخصات لایه های زیر سطحی، با تمرکز برویژگیهای زیر سطحی نواحی ساحلی جنوب ایرانچهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کانی بنتونیت (مونتموریلونت سدیمی) بر فرسایش داخلی در سدهای خاکیچهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر موقعیت قرارگیری تونلهای دو قلو بر تغییر شکل سطحی زمینهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ژئوگرید بر کاهش نشست سطح زمین در تونلهای کم عمقهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1389
5دریافت فایل PDF مقالهروشهای ارزیابی تاثیر ساختگاه برپاسخ زمین برپایه برداشتهای میکروترمورهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1389
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج حاصل از ارزیابی تجربی و تحلیل عددی مشخصات دینامیکی خاکششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرسایش پذیری مصالح دیوار های آب بند سدهااولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
8دریافت فایل PDF مقالهتخمین آسیب پذیری ساختمانها به کمک اندازه گیری های میکروترمور بر اساس مشخصات دینامیکی ساختگاه شهر شیرازاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
9دریافت فایل PDF مقالهرعایت مبانی مدیریت بحران زلزله در طراحی شهری جهت کاهش تلفات زلزلهاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پتانسیل رمبندگی و عوامل موثر بر پدیده رمبندگی خاک (مطالعه موردی خاک ساختگاه سد سیوند)اولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
11دریافت فایل PDF مقالهبهسازی بهینه روسازی های فرسوده با استفاده توام آهک و افزودنی ساسوبیتنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
12دریافت فایل PDF مقالهبهینه یابی موقعیت قرارگیری تونل های دوقلونسبت به یکدیگر درخاک های مختلف باهدف تامین پایداری و کنترل نشستنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب پذیری بخشی از شهرشیراز با استفاده از اندازه گیری های میکروترموردومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
14دریافت فایل PDF مقالهنگرش به مبانی مدیریت بحران زلزله درطراحی شهری جهت کاهش تلفات زلزله با بررسی موردی منطقه چهارشهرداری شیرازدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی عوامل موثربرتغییرات مدول عکس العمل بسترخاک رمبنده غیراشباعسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه1391
16دریافت فایل PDF مقالهکنترل روانگرایی خاک بستر با در نظر گرفتن اثر همزمان هندسه صندوقه و عمق بستر دریادومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات درصد رطوبت بر ضریب واکنش بستر خاک رمبنده غیر اشباعدومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک1391
18دریافت فایل PDF مقالهEstimating the vulnerability of the city of shiraz using the microtremor data and EMS98 regulationsچهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی 1391
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری خاک های اشباغ نشده بر اساس شاخصه سختی خاکهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
20دریافت فایل PDF مقالهنقش مدول عکس العمل بستر در طراحی پی ها و لزوم بازنگری آن در نرم افزارهای محاسبه سازههفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری تکیه گاه سنگی سدها با مدل سازی هندسی ژئوتکنیکی گروه های کلیدیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
22دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تصاویر الکتریکی در مدل سازی هندسی ژئوتکنیکی شبکه ناپیوستگی هااولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندرکنش خاک - سازه دررفتارلرزه ای شالوده های شمع - رادیه درخاک روانگراکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل موثربرنشست شالوده های شمع - رادیه تحت بارزلزله درخاک روانگرا بادرنظر گرفتن اندرکنش خاک - سازهکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وتحلیل پایداری شیروانی سرریزسنگی سدمخزنی صفا به کمک سیستم مختصات استریوگرافیکهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل نتایج آزمایشهای مکانیک خاکبر روی توده سنگ ساختگاه سدمخزنی صفاپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
27دریافت فایل PDF مقالهتسلیح خاک با لاستیکهای فرسوده خودرو و تثبیت کننده ی پلیمر پلی وینیل استاتاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اعتماد پذیری معیارهای پتانسیل رمبندگی خاک(مطالعه موردی : خاک ساختگاه سد سیوند شیزاز)اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی و اجرای تزریق آزمایشی سیمان در پرده آببند سدهای خاکی با یک مطالعه موردیاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای گسیختگی خاک به کمک روش معکوس آزمایش بارگذاری صفحه در لبه ترانشهاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اعتماد پذیری معیارهای پتانسیل رمبندگی خاک (مطالعه موردی : خاک ساختگاه سد سیوند شیراز)اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهکالبد شکافی کارشناسانه از روند شکل گیری و گسترش شهرهای جدید در ایران با تاکید بر شهر جدید صدراهمایش بین المللی شهرهای جدید1384
33دریافت فایل PDF مقالهگودبرداری تاسیسات شهری به روش بهسازی خاکهای اشباع به کمک انفجار (انتشار امواج ضربه ای)اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری1393
34دریافت فایل PDF مقالهتخمین آسیب پذیری ساختمان های موجود در یک محیط شهری به کمک روش نسبت طیفی H/Vدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری 1393
35دریافت فایل PDF مقالهبهسازی خاکهای رسی – سیلتی اشباع به کمک انفجارانتشار امواج ضربه ایدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
36دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رفتار مکانیک خاکی خاک های رمبنده بهسازی شده با پودر چسب سریشدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پودر چسب سریش بر رفتار مقاومتی خاک های رمبنده (مطالعه بر روی خاک سد سیوند)دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمایشگاهی باربرداری و بارگذاری مجدد در عمق های مختلفدومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1394
39دریافت فایل PDF مقالهتحقیق در استفاده از جاده های پویا و مصالح نوین با رویکرد توسعه پایداراولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1394
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمایشگاهی باربرداری و بارگذاری مجدد در عمق های مختلفکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی1394
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر درجه اشباع خاک بر رفتار شمع-رادیه در خاک های رمبنده (مطالعه موردی:خاک ساختگاه سد سیوند شیراز)کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی1394
42دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی تاثیر زمان بر نتایج حاصل از تثبیت خاک های رمنده با پودر چسب سریشکنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مقررات آیین نامه ای بر آسیب پذیری ساختمان های مسکونی به کمک روش نسبت طیفی، ( مطالعه موردی، بخشی از منطقه یک شهرداری شیراز )ششمین همایش مقررات ملی ساختمان1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مصالح نانو ذرات کربنات کلسیم بر مولفه های حدود اتربرگ خاکهای مارنیسومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری1395
45دریافت فایل PDF مقالهذرات نانو خاک و تاثیر آنها بر خصوصیات مهندسی خاک هادومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1395
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی شمع- رادیه در لایه های رس مقاوم واقع بر رس آبرفتیدومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1395
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل تاثیرگذار در ناپایداری دامنه های جنوب استان اردبیلدومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1395
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی سیستم شمع رادیه در لایه های رس واقع بر رس آبرفتیدومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
49دریافت فایل PDF مقالهظرفیت باربری پی سطحی دایرهای روی خاک تقویت شدهکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
50دریافت فایل PDF مقالهظرفیت باربری و نشست پی سطحی رینگیکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی شمع رادیه در لایه های رس مقاوم واقع بر رس آبرفتیچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مصالح نانو ذرات کربنات کلسیم بر ظرفیت باربری خاکهای مارنیکنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران1395
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عددی تاثیر باریک شدگی ساده و پله ای بر ظرفیت باربری جانبی و قایم شمع های تکی در انواع خاک های ماسه ایدومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عددی ظرفیت باربری شمع های باریک شونده ساده و پله ای تحت زوایای متفاوت اصطکاک داخلی خاک ماسه ایاولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار1396
55دریافت فایل PDF مقالهتحلیل لرزه ای میکروپایل ها در بهسازی خاککنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران1396
56دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثرات استفاده از خاکستر کوره سیمان و ژیوگرید در پایداری شیروانیچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر بر طراحی دیوار خاکی میخ کوبی شدهکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زاویه نیل و فاصله نیل ها در حفاظت گود با استفاده از نرم افزار پلکسیسچهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نانو سیلیس(پرکاربردتریه محصول نانو) بر پارامتر های مقاومتی خاکسومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1396
60دریافت فایل PDF مقالهمروری بر کاربردها و پیشرفت های اخیر فناوری نانو در راهسازیسومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1396
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی و مقایسه تطبیقی ظرفیت باربری شمع های درجا در خاکهای چسبندهدومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1396
62دریافت فایل PDF مقالهمطالعات روی عملکرد دیوارهای سپری در کاهش انتشارآلودگی های کشاورزی در خاک های لایه ایدومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1396
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی طرح اختلاط بهینه مقاومت فشاری بتن با الیاف فولادی با شبکه های عصبی مصنوعیدومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1396
64دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای لرزه خیزی جهت تحلیل دینامیکی بدنه سد تنگ سرخ کهکیلویه و بویراحمددومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1396
65دریافت فایل PDF مقالهDynamic Shear Strength of GCLsدومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1396
66دریافت فایل PDF مقالهطراحی بهینه فونداسیون ساختمان ها با طبقات متفاوت ودرنظر گرفتن خاک چسبندهدومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1396
67دریافت فایل PDF مقالهطراحی اقتصادی فونداسیون به روش حالت حدی با استفاده از پاشنه پی و در نظر گرفتن خاک دانه ایدومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1396
68دریافت فایل PDF مقالهبهسازی مشخصات خاکهای ماسه ای سست با استفاده از تراکم دینامیکی عمیق خاک به روش مدل سازی عددیدومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1396
69دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطر زمین لغزش در حوزه دماوند به روش رگرسیون لجستیکسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
70دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ناپایداری دامنه ای در مقیاس ناحیه ای در حوزه دماوند به روش شبکه های عصبیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدول الاستیسیته مصالح ستون بر رفتار ستون های سنگیچهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه1396
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر جنس خاک در موقعیت شمع در پایدارسازی شیروانیچهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه1396
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روانگرایی بر ضریب فشار جانبی(فعال و مقاوم) خاک در حالت لرزه ای به روش آزمایشگاهیسومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1397
74دریافت فایل PDF مقالهمدلهای فیزیکی باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب ماسه ای تسلیح شده با ضایعات پلاستیکیپنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1397
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی استفاده از الیاف باگاس در ساخت پانل های فشرده چوبییازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پارامترهای اجرایی بر میزان تراکم کارگاهی مخلوط آسفالتی به کمک روش گروه بندی داده هایازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
77دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ضریب نرمی مصالح سنگی بر پارامترهای بتن تازه و سخت شده مطالعه موردی: مصالح سنگی معادن شمال شهر شیرازششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش گود تسلیح شده با استفاده از روش نیلینگ تحت اثر انفجار و تشدید در لایه خاک رسی (مطالعه موردی:مجتمع تجاری _ اداری دوستان شیراز)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1398
79دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از خاک نسوز کربنی بعنوان فیلر بر کارآیی بتن خود تراکم تازه ( مطالعه موردی: معدن استقلال آباده)نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها1398
80دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از خاک نسوز کربنی بعنوان فیلر بر مشخصات بتن خود تراکم سخت شده ( مطالعه موردی: معدن استقلال آباده)نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها1398
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار تحکیم پذیری خاک های مارنی تثبیت شده با نانو کربنات کلسیمششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد نانوکربنات کلسیم در بهسازی خاک مارنششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خاک نسوز بر نسبت باربری کالیفرنیا در رس های حساسهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1399
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خاک نسوز بر حدود اتربرگ در رس های حساسهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1399
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثرتغییر رطوبت برمقاومت برشی مارن هاششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست1399
86دریافت فایل PDF مقالهTHE EFFECTS OF SUBSURFACE HOLES ON DYNAMIC RESPONSES OF EARTH DAM (CASE STUDY: TANG-E SORKH EARTH DAM)هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398
87دریافت فایل PDF مقالهUSING THE H/V SPECTRAL RATIO FORESTIMAT ING THE VULNERA BILITYINDEX OF A URBAN AR EAهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394

تالیفات مهدی مخبری

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابمهندسی پی پیشرفتهانتشارات آوند اندیشه1395فارسی
2کتابروش تحقیق کاربردی برای دانشجویان مهندسی و علومانتشارات آوند اندیشه1395فارسی

سوابق استادی مهدی مخبری

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار

تحصیلات تخصصی مهدی مخبری

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مکانیک خاک و پیدکتری حرفه ای1383-1389
2عمران- مکانیک خاککارشناسی ارشد1370-1374
3مهندسی عمرانکارشناسی1363-1368

سوابق شغلی و تخصصی مهدی مخبری

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیهیدت علمی دانشگاه1374-1396
2سابقه کار صنعتیعضویت نظام مهندسی1373-1396
3تدریس دانشگاهیتدریس به صورت حق التدریس و عضو هیئت علمی1374-1377
4سایر سوابقهیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور1386-1396
5سایر سوابقمدیر عامل شرکت عمران صدرا1380-1386
تاریخ ایجاد رزومه: 10 اسفند 1388 - تعداد مشاهده 1669 بار

نمودار سالانه مقالات مهدی مخبری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مهدی مخبری

آدرس ایمیل: mehdimokhberi@gmail.com
شماره تلفن: 071-36286880
شماره همراه: 09171094465
کشور: ایران استان: فارس شهر: شیراز
آدرس: شیراز-فرهنگ شهر- کوچه 8- پلاک 36- کد 7187966659

به اشتراک گذاری صفحه مهدی مخبری

علایق شخصی

  • ژئوتکنیک لرزه ای
  • خاک های غیر اشباع
  • بهسازی خاک با نانوتکنولوژی
  • ژئوتکنیک لرزه ای (تأثیر ساختگاه)
پشتیبانی