آقای دکتر مهدی مخبری

Dr. Mehdi Mokhberi

دانشیار

Researcher ID: (8983)

87
2
3
5

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب مهندسی پی پیشرفته (انتشارات آوند اندیشه) - 1395 - فارسی
  • کتاب روش تحقیق کاربردی برای دانشجویان مهندسی و علوم (انتشارات آوند اندیشه) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور (1386-1396)
  • مدیر عامل شرکت عمران صدرا (1380-1386)
  • سابقه تدریس در تدریس به صورت حق التدریس و عضو هیئت علمی (1374-1377)
  • سابقه کار صنعتی در عضویت نظام مهندسی (1373-1396)
  • سابقه کار دانشگاهی در هیدت علمی دانشگاه (1374-1396)