آقای پروفسور خلیل ولیزاده کامران

Prof. Khalil Valizadeh Kamran

استاد تمام دانشگاه تبریز گروه سنجش از دور و GIS

فرد مهم علمی - Researcher ID: (82095)

75
77
1
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • سردبیر Advanced GIS

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی