آقای دکتر مسعود صفایی پور

Dr. Masoud Safaiipour

استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308325)

45
58
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی