آقای دکتر مرتضی نورائی

Dr. Hossein Gharechanloo, PhD

استاد گروه تاریخ و ایرانشناسی، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184626)

2
44
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی