آقای مرتضی نورائی

Morteza Nouraei

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

Researcher ID: (184626)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور