دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

Journal of Socialhistory Studies

نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی بر اساس مجوز شماره ۵۰۱۱۰/۱۱/۴ به تاریخ ۹۰.۰۳.۲۵ از کمیسیون نشریات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری حائر رتبه علمی-پژوهشی شد.

موضوع فراخوان:

از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می‌شود تا مقالات پژوهشی خود را در وجوه گوناگون اجتماعی زندگی مردم ایران در طول تاریخ ایران، از جمله در زمینه‌های زیر، ارسال فرمایند:

بحث‌های نظری و روش‌شناسی در حوزه تاریخ اجتماعی؛ قشرها و طبقات اجتماعی؛ معیشت و زندگی روزانه؛ باورهای اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت؛ مهاجرت؛ نهادها‌ی اجتماعی؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی؛ روستا و شهرنشینی؛ آداب و رسوم؛ زندگی شبانی و کوچ‌روئی؛ مطالعات تطبیقی تاریخ اجتماعی ایران و دیگر کشورها؛ و دیگر زمینه‌های خاص پژوهش در تاریخ اجتماعی.

The Journal of Social History Research in Persian is accepted in the following articles
Theoretical debates and methodology in the field of social history; social classes and classes; daily living and social life; social and cultural beliefs; population; immigration; social institutions; natural disasters; disease; health and medicine; rural and urbanization; customs; And hobbies; comparative studies of the social history of Iran and other countries; and other special fields of research in social history.

 


 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات