آقای دکتر جواد عباسی

Dr. Javad Abbasi

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (392912)

1
27
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی