آقای دکتر جهانبخش ثواقب

Dr. Jahanbakhsh Savagheb

استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184637)

3
67

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی