پایش علمی در شهر خرم آباد

31کنفرانس12ژورنال
12,632سند علمی
6مرکز علمی
2نشست170پژوهشگر
شهرداری خرم آباد

شهرداری خرم آباد در رتبه 32 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 32 مقاله برای شهرداری خرم آباد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری خرم آباد در تهیه و انتشار 34 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر خرم آباد
مراکز علمی شهر خرم آباد
نشست های شهر خرم آباد