آقای دکتر عبدالصمد حمیدی

Dr. Abdolsamad Hamidi

عضو هیات علمی گروه آموزشي مهندسی برق الکترونیک

Researcher ID: (369633)

4
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران