آقای دکتر رضا زارعی سهامیه

Dr. Reza Zarei sahamiyeh

استاد دانشگاه لرستان گروه زمین شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312051)

52
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی