آقای پروفسور بابک پیله ور

Prof. Babak Pilehvar

فرد مهم علمی - Researcher ID: (486203)

48
38
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی