آقای دکتر سعید غلامرضایی

Dr. Saeed Gholamrezai

عضو هیات علمی گروه آموزشي توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (295210)

105
21
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی