دوفصلنامه سواد تربیتی معلم

Educational literacy of the teacher

دوفصلنامه  "سواد تربیتی  معلم"  با مجوز شماره  ۶۰۰.۱۳۹۳.۵۰۰۰۰. د  مورخ ۱۳۹۹.۲.۱۶ در شواری تخصصی نشر علمی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است.

به اطلاع می رساند دو فصلنامه علمی تخصصی " سواد تربیتی معلم"  آماده دریافت مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم است.

محورهای پذیرش مقالات:

سواد تربیتی معلم و دانش موضوعی ­آموزشگری
سواد تربیتی معلم و شایستگی حرفه ­ای
سواد تربیتی معلم و بالندگی حرفه­ ای
سواد تربیتی معلم و شایستگی­ اجتماعی - عاطفی
سواد تربیتی معلم و وشایستگی­ اخلاقی – معنوی
سواد تربیتی معلم و شایستگی فناوری
سواد تربیتی معلم و شایستگی پژوهشی
سواد تربیتی معلم و هویت حرفه ­ای معلم
سواد تربیتی معلم مبانی نظری و فلسفی
سواد تربیتی معلم و روش­ ها و فنون تدریس
سواد تربیتی معلم و مدیریت کلاس
سواد تربیتی معلم و نگرش شغلی
سواد تربیتی معلم و سرمایه روانشناختی
سواد تربیتی معلم و برنامه درسی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات