آقای دکتر علی دلاور

Dr. Ali Delavar

استاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی

Researcher ID: (310131)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور