فصلنامه علمی پژوهش در آموزش

Technical and Vocational Education

فصلنامه علمی Technical and Vocational Education دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از تیر ماه ۱۳۹۵ فعالیت خود را در زمینه آموزش فنی و حرفه ای آغاز کرده است و به منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی پیشرفت های عمده در زمینه های مختلف آموزشی، فنی و حرفه ای و ایجادارتباط میان پژوهشگران و متخصصان انتشار می یابد. این فصلنامه به زبان انگلیسی می باشد و طی نامه ای به شماره۱۸۶۲۶۶/۳/۳ به سردبیری دکتر داریوش نوروزی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رسیده است.

ارائه یافته های پژوهشی در فصلنامه آموزش فنی و حرفه ای ناظر به موضوعات و تحولات آموزش و آموزش فنی و حرفه ای است. هدف فصلنامه آموزش فنی و حرفه ای گسترش دانش و ارائه یافته های پژوهشی با همکاری پژوهشگران، دانشگاهیان، متخصصان و معلمان از طریق در دسترس قرار دادن اطلاعات ارزشمند در حوزه ی آموزش های فنی و حرفه ای در سطح ایران و جهان است.

دامنه و محورهای عمده فصلنامه شامل مباحث مرتبط با آموزش، آموزش فنی و حرفه ای، مهارت آموزی، یادگیری مبتنی بر فناوری، برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی آموزشی، رابطه آموزش و محیط کار، شایستگی و صلاحیت حرفه ای، آموزش معلمان، نوآوری، مدیریت آموزشی، فناوری آموزشی، یادگیری مبتنی بر کار،سنجش و ارزشیابی در آموزش و سایر موارد مرتبط با آموزش فنی و حرفه ای است.

به طور خلاصه اهداف فصلنامه شامل موارد زیر می باشد:

- بررسی وضعیت فنی و حرفه ای و آموزش آن در ایران و جهان

- رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای

- ایجاد ارتباط میان پژوهشگران

- شناسایی چالش های آموزش فنی و حرفه ای

- مقایسه فرهنگ های آموزشی و مدیریت سیستم های آموزشی

- تعیین چارچوبی برای آموزش مبتنی بر شایستگی و ارزیابی صلاحیت ها

- یادگیری مبتنی بر کار، تطابق مهارت ها و کارآموزی

- توسعه حرفه ای معلمان و مربیان