فصلنامه تحقیقات راهبردی در تعلیم و آموزش و پرورش

Strategic research in education

فصلنامه تحقیقات راهبردی در تعلیم و آموزش و پرورش توسط موسسه آموزش عالی نگاره منتشر می شود.

حوزه های پذیرش مقاله:

اخلاق اسلامی
آسیب شناسی فرهنگی در علوم تربیتی
آموزش الکترونیک
آموزش و پرورش
برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی و تکنولوژی آموزشی
پژوهش در روانشناسی اجتماعی
تحقیقات نوین آموزشی
تعلیم و تربیت اسلامی
روانشناسی بالینی و آسیب شناسی
روانشناسی تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیت
روانشناسی سلامت و مطالعات رفتاری
روانشناسی شخصیت و رشد فکری
روانشناسی صنعتی و سازمانی در اجتماع
روانشناسی عمومی و مددکاری اجتماعی
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
روانشناسی و برنامه ریزی امور فرهنگی
سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی و آسیب های فرهنگی
سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسی و آسیب های اجتماعی
سبک زندگی سالم
علوم تربیتی و فرهنگ اسلامی
مطالعات راهبردی در روانشناسی
مطالعات زنان و خانواده
نقش روانشناسان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
نقش سازنده تعلیم و تربیت در پیشگیری از آسیب های فرهنگی
نقش مشاوره و آموزش در پیشگیری آسیب های اجتماعی