آقای دکتر عبدالرئوف کمالی

Dr. abdul rauf kamali

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

Researcher ID: (451768)

10
2
2
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب اثر بخشی روابط معلم و دانش آموزان در بهبود یادگیری دانش آموزان (انتشارات برکه نور) - 1402 - فارسی
  • کتاب بررسی کتب عرفانی کشف المحجوب و رساله قشیریه (نشر دانشگاهی) - 1400 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه (1393-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کارگاه مهارت های عمومی - دانشگاه علمی کاربردی (1393)