خانم دکتر نیره دلیر

Dr. Nayere Dalir

دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (235100)

1
32
2
3
1
5
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  • بازرس انجمن ایرانی تاریخ

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مفهوم مشروعیت در دوره میانه تاریخ ایران (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) - 1397 - فارسی
  • کتاب تاملاتی بر مفاهیم سیاسی تاریخ ایران (انجمن ایرانی تاریخ و نشر مورخان) - 1397 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1392-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (رتبه 1) (1398)
  • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1396)
  • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1395)
  • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1394)
  • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (رتبه 1) (1393)