آقای دکتر عباس قدیمی قیداری

Dr. Abbas Ghadimi Gheidari

دانشیار- دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182277)

37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی