شادروان آقای دکتر صادق آئینه وند

Dr. Sadegh Ayeneh Vand

استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176680)

1
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی