آقای دکتر شهرام جلیلیان

Dr. Shahram Jalilian

استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184711)

4
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی