آقای دکتر حسین آبادیان

Dr. Hossein Abadian

استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184633)

37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی