دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی

Biannual Journal of Oral History Research

   دوفصلنامه تاریخ شفاهی با  کسب مجوز مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ به شماره ۹۳/۲۴۷۵۷ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی و نخستین شماره آن در ۱۳۹۴ سال با موضوعات متنوع در حیطه  تاریخ شفاهی به چاپ رسید. مطابق مصوبه شورای پژوهش کتابخانه ملی در مرداد ماه ۱۳۹۹مقرر شد تا این فصلنامه با عنوان جدید «دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی» به منظور توسعه چشم اندازهای نظری، تخصصی-علمی تاریخ شفاهی و کسب حداکثری مخاطبان به کار خود ادامه دهد.

دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی، از پژوهش های استادان، دانشجویان و محققان در حوزه مختلف نظری و تحقیقات تاریخ شفاهی استقبال کرده آنها را در الویت خود قرار خواهد داد.