دوفصلنامه تاریخ اسلام در آیینه اندیشه

دوفصلنامه تاریخ اسلام در آیینه اندیشه توسط جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این مجله در حوزه های مرتبط با تاریخ اسلام مقاله می پذیرد.