آقای دکتر علی اصغر سعیدی

Dr. Ali Asghar Saeedi

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182090)

3
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی