بررسی مادۀ 55 قانون شهرداری ها؛ وظایف شهرداری (مطالعۀ موردی: مناطق هشتگانۀ شهر اهواز)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 671

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCAU02_157

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1399

چکیده مقاله:

شهرداری ها که روزگاری برای نظافت شهر و تهیۀ ارزاق و کم و بیش مواردی از این قبیل پایه گذاری شدند، اکنون عرصۀ فعالیت آنها چنان وسیع شده است که تقریباً شامل تمام عواملی که برای زندگی شهری و رفاهشهروندان در این زندگی لازم است می شود. البته وسعت عرصۀ وظایف و مسئولیت های شهرداری ها و عوامل سازندۀ این وظایف و مسئولیت ها، از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند. با عنایت به این مهم، بررسی مادۀ 55 قانون شهرداری ها (وظایف شهرداری) در مناطق هشتگانۀ شهر اهواز به عنوان هدف اصلی تحقیق در نظر گرفته می شود. پژوهش حاضر، به شیوۀ توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده و سعی شده 28 بند مرتبط با مادۀ 55 قانون شهرداری ها در مناطق هشتگانۀ شهر اهواز بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و با بهره گیری از نرم افزار Excel ، در راستای هدف اصلی این مطالعه بررسی شود. تحلیل یافته ها نشان می دهد که، شهرداری اهواز در اجرای وظایف مندرج در مادۀ 55 قانون شهرداری ها، به نحو مطلوب عمل کرده است، لیکن میزان مطلوبیت در مناطق هشتگانه از شدت و ضعف قابل توجهی برخوردار است.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، مادۀ 55 قانون شهرداری ها ، وظایف شهرداری ، مناطق هشتگانۀ شهر اهواز

نویسندگان

مسعود صفایی پور

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ماجده عبیات

دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مصطفی عبیات

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مرتضی عبیات

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران