شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه شهری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: شهر اهواز)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF08_025

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

چکیده مقاله:

یکی از اصلیترین موانع فراروی مدیریت شهری به ویژه در کالنشهرها، چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاستگذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت میباشد. کالنشهر اهواز نیز از این قاعده مستثنی نیست و وضعیتی چندپاره بر مدیریت شهری حاکم است. بنابراین، اهرم اصلی در موفقیت اداره شهرها را باید در تمرکز بر «مدیریت یکپارچه شهری» به عنوان ابزاری برای تحقق «توسعه پایدار شهری» قلمداد نمود. با عنایت به این مهم، «شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه شهری در شهر اهواز» به عنوان هدف اصلی تحقیق در نظر گرفته میشود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، «نظری- کاربردی» و از نظر روش، دارای ماهیت «توصیفی- تحلیلی» میباشد. در این مطالعه سعی گردیده ۴۴ عامل داخلی ۲۲( عامل به عنوان نقاط قوت و ۲۲ عامل به عنوان نقاط ضعف( و ۴۴ عامل خارجی ۲۲( عامل به عنوان فرصت و ۲۲ عامل به عنوان تهدید( تاثیرگذار بر مدیریتیکپارچه شهری در اهواز، در قالب ۴ بعد «اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی»، «اقتصادی»، «محیطی و کالبدی» و «مدیریتی، نهادی و حقوقی» و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی بررسی شود. به منظور وزندهی عوامل داخلی و خارجی، از روش دلفی و برای تحلیل داده های پژوهش، جهت سنجش اولویت و اهمیت عوامل از مدل SWOT و با بهره گیری از نظرات مدیران و کارشناسان باتجربه در حیطه مدیریت شهری استفاده شده است. همچنین، تجزیه و تحلیل کمی داده ها از طریق نرم افزار EXCEL صورت گرفت. تحلیل یافته ها نشان میدهد که، راهبرد تهاجمی )SO( به عنوان راهبرد نهایی جهت تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر اهواز تعیین گردید. در این راهبرد، تمرکز بر نقاط قوت داخلی و استفاده مناسب از فرصتهای خارجی است. راهبرد تهاجمی )قوت-فرصت(، براساس مجموع امتیاز عوامل داخلی )IFE( و مجموع امتیاز عوامل خارجی )EFE( که به ترتیب، ۳(۵)۲/ و ۲(۵)۲/ محاسبه گردید، تعیین شد.

نویسندگان

مسعود صفایی پور

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ماجده عبیات

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مصطفی عبیات

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مرتضی عبیات

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران