نشریه علمی پژوهش های سنجش از دور و اطلاعات مکانی

Journal of Remote Sensing and Geoinformation Research

نشریه علمی پژوهش های سنجش از دور و اطلاعات مکانی، انتشار مقالات خود را از زمستان ۱۴۰۱ آغاز کرده است. این نشریه با رویکردی متعالی، آماده پذیرش مقالات با کیفیت در کلیه حوزه های مرتبط با ژئوماتیک، ژئوانفورماتیک و مهندسی عمران می باشد. در این نشریه مقالات را پس از داوری های مشارکتی و اخذ پذیرش به چاپ می رساند.

نشریه علمی پژوهش های سنجش از دور و اطلاعات مکانی، انتشار مقالات خود را از زمستان ۱۴۰۱ آغاز کرده است. این دوفصلنامه، به زبان فارسی و به همراه چکیده های انگلیسی و نیز به زبان انگلیسی منتشر می شود و مقالات پژوهشی و مروری را در حوزه های زیر می پذیرد:

- سنجش از دور (با تاکید بر صنایع بالادست مانند فناوری ماهواره های مشاهدات زمین و صنایع پایین دست مانند فناوری های مرتبط با توسعه کاربری های تصاویر ماهواره ای)

- سیستم اطلاعات مکانی


- ژئودزی

- هیدروگرافی (آبنگاری)

- فتوگرامتری

- علوم جغرافیایی

همچنین این نشریه در سایر زمینه های مرتبط نیز آماده پذیرش مقالات متخصصین این حوزه می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات