آقای دکتر موسی محمودی صاحبی

Dr. Musa Mahmoodi Sahebi

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177613)

63
18
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی