آقای دکتر اسماعیل ضرغامی

Dr. Esmaiel zarghami

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178418)

150
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی