فصلنامه ایده

IDEH

فراخوان مقاله برای فصلنامه ایده شماره 12

موضوع: توسعه و تغییرات اقلیمی

عناوین مقالات پیشنهادی:

.1گرمایش زمین، تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، پیامدها، آثار و  شواهد جهانی آن

2. پژوهش های بین المللی پیرامون تغییرات اقلیمی

3. ضرورت بازنگری در مطالعات آمایش سرزمین و قوانین و مقررات شهری مرتبط با اقلیم در کشور

4. تغییرات اقلیمی؛ برنامه ریزی، سیاست ها و  راهکارهای جایگزین توسعه ای

5.اهمیت موضوع اقلیم برای رهبران ادیان جهان

6. ارزیابی  اثرات زیست محیطی بر میراث معماری و شهری و صنعت گردشگری

7. بررسی نقش و  وظایف سازمان های مختلف در مواجهه با تغییرات اقلیمی کشور

8. آموزش های عمومی و جایگاه مردم در تغییرات اقلیمی (آموزش و ظرفیت سازی)

9.آگاهی های عمومی درباره بحران محیط زیست و توسعه پایدار در ایران

10. بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی و تبیین اثرات اجتماعی و اقتصادی در توسعه سکونتگاه های انسانی

11. مخاطرات زیست محیطی ناشی از تغییرات اقلیمی

12.ارزیابی اثرات زیست محیطی بر دریای خزر و خلیج  فارس

13.تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر مصرف انرژی و  ارائه راهکارهای جایگزین

14.تغییرات اقلیمی و تکنولوژی های نو (نقش استارت آپ ها )

 .15تغییرات اقلیمی و مدیریت سوانح (سیل، زلزله، رانش زمین)

16.تغییرات اقلیمی و  آتش سوزی جنگل ها وشیوه های جایگزین

17.تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر زیستگاه های دریایی

18.تغییرات اقلیمی و خشکسالی و  روش های کویر زدایی

 

فراخوان مقاله برای فصلنامه ایده شماره ۱۳

موضوع: توسعه سکونتگاه های انسانی و فناوری های نوین

 

فصلنامه ایده یک نشریه علمی تخصصی است که توسط مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه های انسانی منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند مقاله خود را در حوزه های مرتبط با شهرسازی و عمران به دبیرخانه این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه به زبان فارسی و انگلیسی مقاله می پذیرد.

https://civilica.com/l/۷۹۸۵۵