آقای دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

Dr. Seyedhasan Motielangrodi

استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176840)

13
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی