خانم دکتر فضیله دادورخانی

Dr. fazileh Dadvar-Khani

استاد، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241450)

20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی