آقای دکتر محمد اکبرپور

Dr. Mohammad Akbarpour

دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (490053)

40
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی