آقای دکتر مجید یاسوری

Dr. Majid Yasoori

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269816)

3
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی