آقای دکتر مصطفی کیانی هاشمی

Dr. Mostafa Kiani

رییس دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179064)

24
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی