آقای دکتر علی گلی

Dr. Ali Goli

دانشیار گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400409)

16
23
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی