آقای دکتر مسعود بیات

Dr. Masoud Bayat

دانشیار-دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (399303)

2
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران