آقای دکتر غلامعلی رشید

Dr. Gholamali Rashid

استاد جغرافیا دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177778)

20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی