ارایه مدلی مبتنی بر مدیریت دانش جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 464

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAFA-2-6_007

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

هدف از بیان این مقاله، ارایه مدلی است مبتنی بر مدیریت دانش جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس و تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که: براساس کدام مدل مدیریت دانش می توان فرهنگ دفاع مقدس را بهتر ترویج داد برای پاسخ به این پرسش، با بررسی ادبیات موجوددر حوزه مدیریت دانش، چهار فرضیه با متغیرهای مستقل اجتماعی سازی، برونی سازی، درونی سازی و ترکیب کردن تدوین شد. این پژوهش با روش توصیفی – پیمایشی انجام شد و جامعه آماری آن کلیه کسانی بودند که علاوه بر آشنایی بامدیریت دانش با دفاع مقدس و ارزش های آن اشنا بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 24 گویه استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه برابر 0/86 می باشد، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید که عمده ترین نتایج آن به این قرار است: مدل نوناکا و تاکیوچی به عنوان یک روش مناسب برای مدیریت دانش، جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس است که براساس این مدل، فرضیه اجتماعی سازی بیشترین تاثیر را داشته و فرضیه های دیگر به ترتیب: درونی سازی ، ترکیب کردن و برون سازی در مراتب دیگر قرار گرفته اند. نتیجه ایکه برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس باید بین افراد، با استفاده از نظریه های اجتماعی ، همکاری ایجاد کرد.

نویسندگان

غلامعلی رشید

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

امین پاشایی هولاسو

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد اسلامی واحدتهران مرکز