تحلیل و ارزیابی کیفیت ارایه ی خدمات آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بر اساس الگوی سیپ

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 406

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MST-2-1_002

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در راستای اهداف عالیه ی نداجا جهت حراست از مرزهای آبی کشور وظیفه ای حیاتی دارد. نداجا ماموریت دارد تا با برنامه ریزی دقیق آموزشی، نیروی انسانی را که سرمایه اصلی سازمان محسوب می گردد، به گونه ای مناسب تربیت نماید. خروجی این فرایند می تواند افسرانی متعهد، با ایمان، متخصص و آشنا به دانش روز دریایی و مورد احترام جامعه باشند. این تحقیق تحت عنوان تحلیل و ارزیابی کیفیت ارایه ی خدمات آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر انجام شد. تحقیق به وسیله ی پرسشنامه انجام شده است. اندازه ی نمونه 384 نفر بود. از این تعداد، 347 نفر به پرسشنامه پاسخ داده اند. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ (0/91) مورد تایید قرار گرفت. عامل های تحقیق به وسیله ی آزمون های KMO و بارتلت، کولموگروف-اسمیرنوف (KS)، کروسکال-والیس (H)، توزیع دوجمله ای و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفته اند براساس این آزمون ها، مدل تحلیلی تحقیق مورد تایید قرار گرفته است، به ترتیب عامل های زمینه ی اجرایی، درون داد، فراگرد (فرایند) و برون داد(نتیجه) از بارزترین عامل ها در خدمات آموزش دانشگاه مورد مطالعه می باشند؛ همچنین، تمامی عامل ها و شاخص های مورد مطالعه جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در وضعیت مطلوب قرار دارند.

کلیدواژه ها:

الگوی سیپ ، کیفیت خدمات آموزشی ، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

نویسندگان

فریبا عدلی

استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا

حبیب الله سیاری

دانشیار مدیریت علوم دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

منصور کیانی مقدم

دانشیار مدیریت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار