آقای دکتر اسماعیل کاظم پور

Dr. Esmaeil Kazempour

دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177650)

53
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی