فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی

Scientific Quarterly Journal of Political Law Approaches

فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی وابسته به موسسه طنین نوین عدالت جاهد و موسسه تابع (همیار طنین جاهد) با شماره ثبت ۴۳۱۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۳۷۴۶ به استناد مجوز شماره ۸۰۴۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

برخی حوزه‌های تخصصی تعریف‌شده به شرح ذیل است:

- حقوق سیاسی

- حقوق جزای سیاسی

- تاثیر جغرافیای سیاسی در جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی

- آسیب‌شناسی حقوقی و سیاسی منجر به جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی

- کلیت جرائم علیه امنیت داخلی

- کلیت جرائم علیه امنیت بین‌المللی

- قوانین و مقررات بین‌المللی حقوقی منبعت از روابط سیاسی

- مولفه‌های حقوقی و سیاسی حکمرانی خوب

- نقش سازمان‌های بین‌المللی در جرائم علیه امنیت و مسائل سیاسی پیرامون آن

- مولفه‌های جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی سیاسی در جرائم علیه امنیت داخلی و بین‌المللی

- و... دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه‌های تخصصی که قابلیت بحث و بررسی به‌موازات محورهای اعلامی را دارد.