آقای امیر سالاردریایی

Amir salardaryaie

حقوق کیفری و جرم شناسی

Researcher ID: (367099)

5
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

تالیفات

  • کتاب حقوق جزای سیاسی ( قرائتی جدید از حوزه حقوق کیفری و علوم سیاسی روابط بین الملل (انتشارات اندیشمند با همکاری دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد و سیدمحمد فاخر) - 1401 - فارسی
  • کتاب مطالعه تطبیقی حقوق سیاسی با تاکید بر جامعه شناسی جنایی،آسیب شناختی به مسئله زنان (انتشارات اندیشمند با همکاری دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد و سیدمحمد فاخر) - 1401 - فارسی
  • کتاب جستاری نوین در بزهکاری اطفال و نوجوانان (انتشارات خط سوم با همکاری دکترسید محمد رضا موسوی فرد و حسین نوروزیان و محمود چتری) - 1401 - فارسی
  • گزارش جستاری در ماهیت نظام مجازات ها در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی جنایی (ماهنامه دادرسی) - 1401 - فارسی
  • کتاب نگاهی به تعارض منافع (انتشارات اندیشمند) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی آزاد واحد سمنان1397-1401