آقای دکتر محمد خیر

Dr. Mohammad khayyer

استاد گروه روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183226)

35
30
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی