آقای دکتر جواد بذرافشان

Dr. Javad Bazrafshan

دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (440233)

11
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی