دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای

دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، توسط دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

اولین شماره مجله در پاییز ۱۳۸۲ با عنوان جغرافیا و توسعه ناحیه ای ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (علمی - پژوهشی)منتشرگردید. دومین شماره با عنوان مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،ویژه جغرافیا و توسعه ناحیه ای (علمی و پژوهشی)در بهار و تابستان۱۳۸۳ منتشر شده است. این مجله از شماره ۴ که ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی بود از آن جدا گردیده و به صورت کاملا مستقل منتشر گردید و از شماره ۵ به بعد علمی - پژوهشی می باشد.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

۱- برنامه ریزی شهری
۲- تحلیل فضایی پدیده های جغرافیایی
۳- جغرافیا و برنامه ریزی طبیعی
۴- توسعه ناحیه ای 
۵- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات